www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Referat af Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 21. Maj 2022

Deltagere: 30 personer, 20 grundejere

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

2. Valg af stemmetæller, Jacob Sørensen, Birgit K Hansen

3. Bestyrelsens beretning for 2021. Formanden aflagde beretning. Der er kommet ny hjemmeside www. Poseregaard.dk Det henstilles til at hver grundejer beskære ud til vej i henhold til skitse på hjemmesiden Der opsættes 2 branddaskere på bagsiden af postkasserne. Det opfordres til at man anskaffer branddaskere til hvert hus koster ca. kr. 500,- De gamle bænke på fællesarealet vil blive fjernet og der opsættes nye i første omgang 1 -2 stk. Beretningen vedtaget.

4. Regnskab: Kassereren gennemgik regnskabet, der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Regnskabet vedtaget.

5. Budget2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023. Budget fremlagt og forslag om at kontingentet forhøjet til kr. 400, hvilket blev vedtaget. Med 14 for 2 imod

6. Indkomne forslag, Ingen

7. Valg af formand Charlotte Axel og næstformand Palle Skaarup for 2 år genvalgt

8. Valg af bestyrelses suppleanter blev Henrik Kofoed for 2 år.

9. Revisorsuppleant Birgit Kofoed Hansen genvalgt.

10. Evt. Der var en del snak om evt. bomb eller nye skilte for at nedsætte farten, da der stadig køres for stærkt på vejene Der forsøges med 3 stk. skilte. Der var også ønske om nye bænke i området og der købes 1 bænk som opsættes lang stien mod vest til havet

Næste Generalforsamling lørdag den 6 maj 2023

Næste bestyrelsesmøde eftersommer 2022.

Referat af Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 16. okt. 2021

Deltager: 31 personer, 20 grundejere.

Kasserer bød velkommen

Pkt. 1 Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

Pkt. 2 Valg af stemmetæller: Rie og Birgit blev valgt

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning Kasserer aflagde beretning da bestyrelsen kun p.t bestod af kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen har været udskudt 2 gange grundet corona. Men er nu gennemført med forsinkelse.

Siden sidste generalforsamling er der solgt 17 huse, 5 stk. i 2019, 7 stk. i 2020 og 5 stk. i 2021. Da både formand, næstformand og vejmand har solgt deres huse har bestyrelsen i en kortere periode kun bestået af 3 medlemmer.

Grunderejerforeningen er blevet pålagt at få et cvr nr. samt digital post. Der stille store krav til registrering af bestyrelsesmedlemmer vedr. data. Der har i perioden været flere henvendelser fra medlemmer, bl.a. afstand til skel fra en grundejer. Flytning af legeplads og postkasser, hvilket bestyrelsen mener skal forblive hvor det er, da dette ligger godt og trygt. Med hensyn til spørgsmål med opsætning af hjertestarter vil dette ikke blive aktuelt nu, da det er grundejerforeningen der selv skal afholde alle udgifter.

Tidl. Vejmand Ole Ipsen har solgt huset og det er Johnny Mattson der vedligeholder vejene indtil videre. Søren Hansen har overtaget græsklipning af stier.

Fodhegn fjernes efterhånden som de forgår da stierne er veletableret. Beredskabschef har opfordret til at der opsættes branddasker på hvert hus, et synligt sted fra vej.

Afklip, kvas m.m. må ikke lægges i bunker eller i skel, men skal køres bort.

Pkt. 4 Regnskab for 2020 er udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger

Pkt. 5 Budget var udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger

Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen

Pkt. 7 Valg af formand: Charlotte Axel blev valgt for 1 år

Pkt. 8 Valg af Kasserer: Leif Bech blev genvalgt for 2 år

Pkt. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Koch blev genvalgt for 2 år

Finn Lykke blev genvalgt for 2 år

Palle Skaarup blev valgt for 1 år

Mads Kristoffersen blev valg som suppleant

Revisor:

Pernille Siegumfeldt blev genvalgt

Birgit Kofoed Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 10 Evt. Flere forslag kom frem, Støj fra lejere af sommerhuse, farten skal ned der køres for stærkt, Retningslinjer for udlejere, mange løse hunde, bedre hjemmeside, fælles arrangementer

Hjemmeside: poseregårds grundejerforening.dk