www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Referat af Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 11 maj. 2024

Deltager: 42 personer, 29 grundejere.

Charlotte bød velkommen

Pkt. 1 Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

Pkt. 2 Valg af stemmetæller: Lars og Poul blev valgt

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning

Charlotte aflagde beretning.

Charlotte oplyste lidt historik omkring udstykningen og grundenes størrelse på 800m2 samt derudover

et fællesareal.

Fællesarealet tæller 200 m 2 til hver grund og kan medregnes i det samlede areal. Derved bliver det i alt

1000 m 2. Det giver en større byggeprocent til de som ønsker at udvide bolig m 2 .

Fremadrettet vil der kun blive kommunikeret på mail til alle grundejere.

Flere grundejere har fået nye mail adresser og tlf. nr. og flere indkaldelser til generalforsamling samt

dagsorden er derfor ikke nået frem i tide.

Alle grundejere anmodes efter generalforsamlingen til at sende følgende oplysninger til

kasserer Birgit på mail birgit.haller@hotmail.com

Der skal stå:

Ejer: Navn

Vejnavn og nr.:

Privat adresse:

tlf.nr: Mobil

tlf.: Fastnet

Mailadresse:

Det er et stort arbejde for vores nye kasserer at få styr på kontingentindbetalingerne.

Birgit gør opmærksom på at flere grundejere får betalt kontingentet for sent, samt at der

stadig er grundejere der endnu ikke har betalt. Disse har fået lagt en rykkerskrivelse i postkasserne.

Vi anmoder alle grundejere til at betale 2. januar for 2025 og årene fremover.

Vi har i årets løb sat hastighedsskilte op i galger som står fint.

Nu håber vi alle respekterer det - både ejere/lejere og turister m.m.

Der blev til de fremmødte ved generalforsamlingen omdelt en lamineret folder og en magnet til

opsætning i husene vedr. hastighed på vejene og henstilling til hunde i snor.

Til de grundejere som ikke deltog ved generalforsamlingen, vil dette blive lagt i postkasserne.

Vedr. legepladsen er der sket enkelte rep. og det nye bord vil blive flyttet ud i solen og sat i vatter.

Vedr. den kommende nye affaldssortering er det blevet oplyst, at det muligvis bliver til en affalds ø,

som placeres på Bonaveddevejen/Ædjavejen ved transformeren.

Den på havnen ved Bakkerne havn bliver nedlagt.

Folk opfordres til at beskære mod vej i henhold til den skitse der ligger på hjemmesiden.

Pkt. 4 Regnskab for 2023 er udsendt med indkaldelse og gennemgået, der var ingen bemærkninger

Pkt. 5 Budget for 2024 er udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger.

Kontingent er forsat 400 kr.

Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen

Vi har fået ny hjemmeside som er opdateret ” Sømarken.dk”

Pkt. 7 Valg var:

Formand: Charlotte - som blev genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer: Palle Skårup(næstformand) - som blev genvalgt

Revisor: Pernille Siegumfeldt – som blev genvalgt

Pkt. 8 Evt.

Der var en længe snak om hvordan det kunne blive lettere at indkræve kontingenter.

Man henstiller til at sætte det auto til betaling 2. jan hvert år.

Såfremt det ikke bliver lettere, kan det komme på tale at lægge gebyr på iht. vedtægterne.

Et alternativ er at indkøbe et it program ”Min forening”. Dette vil koste ca. 7.000 kr. hvilket er en del

penge vi kunne få meget andet for.

Men det SKAL blive lettere for vores kasserer.

Vedr. Affald i fremtiden, vil Palle skrive til udlejnings bureauer og høre, hvordan de vil gribe det an fra

oktober 2024.

Der blev også talt om, at fra første okt. kunne det være en ide, at sætte affaldsstativerne ind på

grunden, hvis man vil undgå at naboens affald ender i affaldsstativet.

Der kom en ide om at lave en Facebook gruppe i foreningen, hvor man kan skrive om forskellige ting.

Dette kunne f.eks. være beskæring, forslag til lokale håndværkere m.m.

Det bliver ikke bestyrelsen der skal stå for dette, men hvis der er andre, er idéen god.

Folk opfordres til at beskære mod vej i henhold til den skitse som ligger på hjemmesiden.

Dato for næste års Generalforsamling kommer til at ligge på hjemmesiden sammen med nærværende

referat af generalforsamlingen.

Hjemmeside:www.Sømarken.dk

Referat af Ordinær Generalforsamling

Fredag den 5. maj. 2023

Deltager: 34 personer, 20 grundejere.

Charlotte bød velkommen

Pkt. 1 Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

Pkt. 2 Valg af stemmetæller: Lars og Birgit blev valgt

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning

Charlotte aflagde beretning. Der er ikke sket de store ting i årets løb.

Der blev budt velkommen til nye ejere.

Der er udskiftet et bordbænkesæt og sat en ny bænk op, de gl. bænke på fællesarealet er fjernet.

Legepladsen er gennemgået og enkelte beslag skiftet

Vejen er rep. og skærver udlagt.

Der er kommet nye 15 km skilte hjem som bliver opsæt snarest, man henstiller til at farten indsættes både af ejer og lejer.

Der er intet nyt om affaldshåndtering, vi afventer udmelding fra kommunen.

Nabo grundejerforeningen har fældet på skrænten så bevoksning holdes nede.

Vi har fået ny hjemmeside som er opdateret ” Sømarken.dk”

Pkt. 4 Regnskab for 2022 er udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger.

Pkt. 5 Budget for 2023 er udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger.

Kontingent er forsat 400 kr.

Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen

Pkt. 7 Valg af Kasserer: Birgit Haller, Leif Bech ønskede ikke genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Koch blev genvalgt

Mads Kristoffersen blev genvalg

Revisor Pernille Siegumfeldt blev genvalgt

Birgit Kofoed Hansen blev valgt som revisor suppleant.

Pkt. 8 Evt. Næste års generalforsamling blev aftalt til lørdag den 11 maj kl. 10 samme sted

Hjemmeside:www.Sømarken.dk

Referat af Ordinær Generalforsamling

Lørdag d. 21. Maj 2022

Deltagere: 30 personer, 20 grundejere

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

2. Valg af stemmetæller, Jacob Sørensen, Birgit K Hansen

3. Bestyrelsens beretning for 2021. Formanden aflagde beretning. Der er kommet ny hjemmeside www. Poseregaard.dk Det henstilles til at hver grundejer beskære ud til vej i henhold til skitse på hjemmesiden Der opsættes 2 branddaskere på bagsiden af postkasserne. Det opfordres til at man anskaffer branddaskere til hvert hus koster ca. kr. 500,- De gamle bænke på fællesarealet vil blive fjernet og der opsættes nye i første omgang 1 -2 stk. Beretningen vedtaget.

4. Regnskab: Kassereren gennemgik regnskabet, der var enkelte spørgsmål til regnskabet. Regnskabet vedtaget.

5. Budget2022 og fastlæggelse af kontingent for 2023. Budget fremlagt og forslag om at kontingentet forhøjet til kr. 400, hvilket blev vedtaget. Med 14 for 2 imod

6. Indkomne forslag, Ingen

7. Valg af formand Charlotte Axel og næstformand Palle Skaarup for 2 år genvalgt

8. Valg af bestyrelses suppleanter blev Henrik Kofoed for 2 år.

9. Revisor suppleant Birgit Kofoed Hansen genvalgt.

10. Evt. Der var en del snak om evt. bomb eller nye skilte for at nedsætte farten, da der stadig køres for stærkt på vejene Der forsøges med 3 stk. skilte. Der var også ønske om nye bænke i området og der købes 1 bænk som opsættes lang stien mod vest til havet

Næste Generalforsamling lørdag den 6 maj 2023

Næste bestyrelsesmøde eftersommer 2022.

Referat af Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 16. okt. 2021

Deltager: 31 personer, 20 grundejere.

Kasserer bød velkommen

Pkt. 1 Valg af dirigent. Søren Koch blev valgt

Pkt. 2 Valg af stemmetæller: Rie og Birgit blev valgt

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning Kasserer aflagde beretning da bestyrelsen kun p.t bestod af kasser og 2 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen har været udskudt 2 gange grundet corona. Men er nu gennemført med forsinkelse.

Siden sidste generalforsamling er der solgt 17 huse, 5 stk. i 2019, 7 stk. i 2020 og 5 stk. i 2021. Da både formand, næstformand og vejmand har solgt deres huse har bestyrelsen i en kortere periode kun bestået af 3 medlemmer.

Grunderejerforeningen er blevet pålagt at få et cvr nr. samt digital post. Der stille store krav til registrering af bestyrelsesmedlemmer vedr. data. Der har i perioden været flere henvendelser fra medlemmer, bl.a. afstand til skel fra en grundejer. Flytning af legeplads og postkasser, hvilket bestyrelsen mener skal forblive hvor det er, da dette ligger godt og trygt. Med hensyn til spørgsmål med opsætning af hjertestarter vil dette ikke blive aktuelt nu, da det er grundejerforeningen der selv skal afholde alle udgifter.

Tidl. Vejmand Ole Ipsen har solgt huset og det er Johnny Mattson der vedligeholder vejene indtil videre. Søren Hansen har overtaget græsklipning af stier.

Fodhegn fjernes efterhånden som de forgår da stierne er veletableret. Beredskabschef har opfordret til at der opsættes branddasker på hvert hus, et synligt sted fra vej.

Afklip, kvas m.m. må ikke lægges i bunker eller i skel, men skal køres bort.

Pkt. 4 Regnskab for 2020 er udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger

Pkt. 5 Budget var udsendt med indkaldelse og der var ingen bemærkninger

Pkt. 6 Indkomne forslag: Ingen

Pkt. 7 Valg af formand: Charlotte Axel blev valgt for 1 år

Pkt. 8 Valg af Kasserer: Leif Bech blev genvalgt for 2 år

Pkt. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Marianne Koch blev genvalgt for 2 år

Finn Lykke blev genvalgt for 2 år

Palle Skaarup blev valgt for 1 år

Mads Kristoffersen blev valg som suppleant

Revisor:

Pernille Siegumfeldt blev genvalgt

Birgit Kofoed Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

Pkt. 10 Evt. Flere forslag kom frem, Støj fra lejere af sommerhuse, farten skal ned der køres for stærkt, Retningslinjer for udlejere, mange løse hunde, bedre hjemmeside, fælles arrangementer

Hjemmeside: poseregårds grundejerforening.dk