www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Vedtægter.

§ 1.

Foreningens navn er "Poseregårds Grundejerforening".

§ 2.

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune under Retten på Bornholm.

§ 3.

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.

Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelserer bindende for de enkelste medlemmer.

Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle vej-fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg

Foreningens bestyrelse kan udfærdige ordensreglement, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 flertal af de mødende på generalforsamlingen. Det træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

§ 4.

Foreningens medlemmer er de af enhver tid værende ejere af de grunde , der er udstykket fra matr. nr. 102 b107 c Pedersker sogn

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe beslutninger om, at også ejere af grunde udenfor foreningens område kan være medlemmer, eller at foreningen slutes sammen med en anden grundejerforening.

§ 5.

Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlemaf foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtigetrestancerne og overtaget forpligtelserne

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og oplyse den nye ejers navn, bopæl samt parcel nummer og matr. nummer.

§ 6.

Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler for hver grund, medlemmet ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og udgifter, og skal være indbetalt 30 dage før ordinær generalforsamling.

Er et medlem mere end en måned i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berettige restancen.

alle omklostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere ska betale et administrations tillæg for restancen, svarende til 1/4 af årskontingentet.

Er restancen ikke indbetalt inden 8 dage før generalforsamlingen fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens høeste myndighed.

Ordinær generalforsamling generalforsamling holdes hver år i maj måned på Bornholm og indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel via mail eller via post til hvert enkelt medlem.

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles.

1. valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

4. rettidigt indkomne forsklag

5. fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. valg af formand til bestyrelsen

7. valg af bestyrelsensmedlemmer og suppleant

8. valg af kasserer

9. valg af revisor og suppleant

10. eventuelt

Forslag under dagsordenen pkt. 4 skal for at kunne behandles på generalforsamlingen, indgives til bestyrelsen senest 30 dage før med angivelse af navn og adresse. Forslag under pkt. 4 vil blive udsendt via mail eller via post senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 8.

Ekstra ordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsenfinder det nødvendigt, eller efter at mindst 1/4 af foreningens medlemmer - der ikke er i restance til foreningen - til bestyrelsen indgiver skriftlig motivveret begæring med afgivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.

Hvis ikke 3/4 af de medlemmer, der har ønskest den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 9.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivelsen.

Hvert medlem har een stemme for hver grund, medlemmet ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmessig.

Stemmeafgivelsen kan ske ved skriftlig fuldmagttil et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end een fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel flertal, jvf.dog §§ 10 og 15.

over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 10.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealerne, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglementet, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderkligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at besljtningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor tredjemand kan kun ændres ved eenstemmighed hos sasmtlige medlemmer.

§ 11.

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Formanden og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand.

I tilfæde af formandens forflad indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling

Bestyrelsen samt suppleanter vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmeraf bestyrelsen

Formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år.

Genvalg kan inde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønningen m.m. af en sekretær og web ansvarlig der ikke behøver at være medlem af foreninge.

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 12.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed - herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg - og varetagager dens formål og interesser.

Der afholdes møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden eller næstformandeni forening med kassereren.

§ 13.

Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvvalg kan finde sted.

Hvis 1/4 af de fremmødte medlemmer begærer dette, skal revisor være statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisor kan nårsomhelst foretage kasseeftersyn.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden d. 1. marts og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 14.

Foreningens midler i bank/sparekasse.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren.

§ 15.

Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1/2 af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter de om lovændreinger gældende regler. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Bornholms Regionskommune.

§ 16.

Retssager mellem grundejerforeningen og dens medlemmer skal anlægges ved retten på Bornholm

Således vetaget på stiftende generalforsamling d. 24 juni 1978, senere generalforsamlinger og endeligt vedtaget på generalforsamling 21 maj 1983.

Revideret på generalforsamlingen den 17 maj 2014.